Svěřenský fond vznikne vyčleněním majetku z majetku zakladatele. A to smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Zakladatel jej může vytvořit k veřejně prospěšnému účelu nebo k účelu soukromému. Pro správu svěřenského fondu musí být ustaven svěřenský správce. Ten musí souhlasit se svým jmenováním. Je-li svěřenským správcem zakladatel fondu, musí jmenovat i externího správce. Statut svěřenského fondu vydává zakladatel povinně ve formě veřejné listiny. Svěřenské fondy nemají právní subjektivitu, ale jsou účetní jednotkou a poplatníkem daně z příjmů. Zapisují se do Evidence svěřenských fondů https://esf.justice.cz/ias/isesf/rejstrik.

Správcem fondu může být každá svéprávná fyzická osoba. Právnická osoba se může stát správcem fondu jen na základě zvláštního zákona. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu, může tedy s majetkem činit cokoliv, co je nutné a užitečné. Do veřejného seznamu (katastr nemovitostí) nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako vlastník ma­jetku ve svěřenském fondu s poznámkou „svěřenský správce".

Podrobnější informace zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/sverensky-fond-v-novem-obcanskem-zakoniku-84181.html nebo přímo v NOZ: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4583529

Důvodů pro vznik SF je mnoho. Jedním z nejužitečnějších je vyřešení dědictví v rodině. Převodem majetku do SF lze zabránit rozprodání majetku potomky zakladatele po jeho úmrtí a umožnit jeho uchování pro další pokolení. Výnosy majetku mohou směřovat k potomkům jako obmyšleným, ale nemohou jej zcizit.

Pro obdobnou variantu SF nabízím službu externího svěřenského správce. Je logické, že zakladatel SF chce po dobu svého života ovlivňovat provoz SF (například spravovat nemovitosti do fondu vložené a distribuovat příjmy z nájemného, nebo příjmy z úroků z vložených finančních prostředků), ale v takovém případě vždy musí mít fond druhého správce. A je samozřejmě složité důvěřovat cizí osobě, i když jednání obou správců musí být souhlasné. Oba svěřenští správci - zakladatel i externí správce musí mít k sobě důvěru. Je to svým způsobem složité a citlivé pro obě strany - externí správce nemůže vyhovět správci - zakladateli pokud bude vznášet požadavky v rozporu se statutem a smlouvou SF. Zakladatel si musí být jist korektností a čestností externího správce. A samozřejmě též jeho odborných znalostí. 

Má nabídka může ale i nemusí být spojena s nabídkou vedení účetnictví, které každý SF musí vést. S tím pak jsou spojeny i otázky daňové.


Kontakt

Ing. Jiří Klusáček
161 00 Praha 6
+420 731 101 909
12616451
DIČ CZ12616451