Společenství vlastníků jednotek (SVJ) zajišťuje správu budov rozdělených na samostatné části, tzv. jednotky. V právních předpisech se toto označení používá od roku 1994 ve třech různých a odlišných významech. Vznikly a trvají tři typy právních vztahů podle dvou právních předpisů. Všechny typy „společenství vlastníků jednotek“ dnes existují vedle sebe, i když zákon č. 72/1994 Sb., kterým byl tento pojem zaveden, již byl zrušen.

  1. SVJ (1994) jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.sdružuje vlastníky jednotek a současně spoluvlastníky společných částí domu. Nemá právní subjektivitu. Tato společenství vznikala rozdělením budov na jednotky od roku1994 do 31. 12. 2013. Rozdělení budovy nastává projevem vůle vlastníka budovy. Dokument o tomto rozdělení (prohlášení, ujednání spoluvlastníků budovy, smlouva o výstavbě) se ukládá do sbírky listin katastru nemovitostí. Okamžikem rozdělení budovy se jednotky stávají samostatným předmětem práv; je možno s nimi samostatně nakládat a zcizovat je. Tato společenství existují v těch domech, kde po rozdělení nejsou splněny podmínky pro vznik SVJ jako právnické osoby. Počet těchto společenství je asi 6 000, ale nejsou nikde evidována. Vlastníci jednotek si mohou sjednat správu domu prováděnou pomocí jiné osoby (správce) na základě individuálních smluv.
  2. SVJ (2000) podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb. je právnickou osobou, která vykonává ze zákona správu domu se společnými částmi a jednotkami. Tyto SVJ jako právnické osoby vznikaly od dne 1. 7. 2000 do 31. 12. 2013. Jejich vznik byl automatický, bylo-li v domě alespoň pět jednotek ve vlastnictví tří různých vlastníků. Tato SVJ s právní subjektivitou se řídí ve svých vnitřních poměrech svými stanovami. Právní způsobilost těchto osob upravuje stále zákon č. 72/1994 Sb., protože zůstává vůči účastníkům závazkových a vlastnických vztahů účinná i po zrušení zákona. Těchto SVJ je asi 51 000.
  3. SVJ (2012) podle zákona č. 89/2012 Sb. je právnickou osobu, vykonávající ze zákona správu domu, rozděleného na jednotky ode dne 1. 1. 2014, tedy ode dne účinnosti, nového občanského zákoníku (NOZ). Jsou založeny přijetím zakladatelského dokumentu (stanov) všemi vlastníky jednotek v domě a vzniknou jako právní subjekt zápisem do veřejného seznamu (rejstříku). Tyto právnické osoby se ve svých vnitřních poměrech od počátku řídí speciální částí zákona NOZ o bytovém spoluvlastnictví. SVJ (2012) může vzniknout i pro dům s jednotkami a SVJ (1994), kde nevzniklo SVJ (2000) do dne 31. 12. 2013. V tom případě je jeho právní způsobilost omezena, vzhledem k odlišné definici jednotek. Oba typy jednotek jsou vzájemně nekompatibilní. V budově mohou existovat pouze jednotky téhož druhu, jak říká § 3063 zákona č. 89/2012 Sb.: "Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů".

 


Kontakt

Ing. Jiří Klusáček
161 00 Praha 6
+420 731 101 909
12616451
DIČ CZ12616451